Styrelse/Stadgar

Styrelse

 

Owe Orrbeck (Ordförande)

Hans Gustavsson

Klas Magnusson

Leif Nilsson

Tommy Kohle

Roger Johansson

Lena Lind

Margareta Benjaminsson

Lars-Erik Roos

Jan Johnsson

Nils Siösteen

Sören Nyeboe

Årsstämma 2019 den 8 maj kl 18.00 på Volvo Museum.

 

 

Klicka här för ekonomisk rapport och här för verksamhetsberättelsen. Protokoll finns här.

Stadgar

 

§ 1. Föreningens firma skall vara Volvo Museums Vänner. Föreningen skall ha sitt säte i Göteborg.


§ 2. Föreningens ändamål är att främja Volvo Museums fortbestånd och utveckling genom:   

 

- att i nära samarbete med Volvo Museum bedriva publik relationsverksamhet i olika former för museet och att stimulera till besök på museet,

 

  - att genom medlemmar med speciell historisk kunskap om Volvos fordon och andra produkter biträda museet vid underhåll, reparation och renovering av dessa,

 

  - att sprida kunskap om Volvos historiska betydelse för svenskt näringsliv (och om de personer), som varit särskilt viktiga för Volvos utveckling

 

  - att genom kontakter med föreningar för ägare av Volvoprodukter i Sverige och i utlandet stimulera till evenemang på museet och

 

  - att identifiera intressanta, historiska Volvoprodukter som kan finnas tillgängliga för förvärv och lämna förslag om detta till museet. 

 

§ 3. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. 

 

§ 4. Föreningens styrelse skall bestå av högst 12 personer med intresse för Volvo produkter och dessas historik. I styrelsen ingår alltid chefen för Volvo Museum. 

 

§ 5. Styrelseledamöterna väljs för ett år i taget av medlemmarna vid föreningens årsmöte, som skall avhållas i maj månad. Styrelsen konstituerar sig själv. En revisor väljs vid årsmötet för tiden intill nästa årsstämma har hållits.

Styrelsen sammanträder 4-5 gånger per år och när särskilt behov föreligger. 

 

§ 6. Kallelse till årsmöte och andra föreningsmöten skall ske minst fjorton dagar i förväg, per brev eller e-mail.

Kallelse för extra föreningsmöten kan påyrkas av styrelsen, revisor eller minst tio andra medlemmar. 

 

§ 7. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling: 

 

   - Upprättande av röstlängd

 

    - Val av ordförande vid stämman

 

    - Fråga om mötet kallats i behörig ordning

 

    - Föredragning av styrelsens årsredovisning

 

    - Föredragning av revisionsberättelsen

       

    - Fastställande av resultat- och balansräkning

 

    - Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

    - Fråga om disposition av resultatet

 

    - Fastställande av årsavgiften för nästkommande år

 

    - Val av styrelse 

 

    - Val av revisor 

 

    - Övriga ärenden 

 

På extra föreningsmöte skall förekomma endast det eller de beslutsärenden, som angivits i kallelsen. 

 

§ 8. Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av två ledamöter i förening samt av person som styrelsen befullmäktigar. 

 

§ 9. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande eller deltar per capsulam. Vid styrelsens sammanträden -även per capsulam- skall protokoll föras och justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. 

 

§ 10. Vid föreningens upplösning skall dess nettotillgångar doneras till Volvo Museum. 

 

§ 11. För ändring av dessa stadgar krävs att styrelsen och en majoritet av medlemmarna är ense om beslutet.