Styrelse/Stadgar

Styrelse

Owe Orrbeck (Ordförande)

Klas Magnusson

Leif Nilsson

Tomas Söderberg

Hans Gustavsson

Leif Andersson

Undis Nyqvist

Lars-Erik Roos

Jan Johnsson

Nils Siösteen

Sören Nyeboe

Årsstämma 2018

Torsdag 17 maj kl 18.

 

Årstämma 2017

Tisdag 30 maj kl 18.00 Auditoriet, Volvo Museum. Klicka här för protokoll.

Kallelse/agenda finns här, ekonomisk rapport här och för verksamhetsberättelsen klicka här.

 

Stadgar

§ 1. Föreningens firma skall vara Volvo Museums Vänner. Föreningen skall ha sitt säte i Göteborg.

 

§ 2. Föreningens ändamål är att främja Volvo Museums fortbestånd och utveckling genom:

- att i nära samarbete med Volvo Museum bedriva publik relationsverksamhet i olika former för museet och att stimulera till besök på museet,

- att genom medlemmar med speciell historisk kunskap om Volvos fordon och andra produkter biträda museet vid underhåll, reparation och renovering av dessa,

- att sprida kunskap om Volvos historiska betydelse för svenskt näringsliv (och om de personer), som varit särskilt viktiga för Volvos utveckling

- att genom kontakter med föreningar för ägare av Volvoprodukter i Sverige och i utlandet stimulera till evenemang på museet och

- att identifiera intressanta, historiska Volvoprodukter som kan finnas tillgängliga för förvärv och lämna förslag om detta till museet.

§ 3. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 4. Föreningens styrelse skall bestå av högst 12 personer med intresse för Volvo produkter och dessas historik. I styrelsen ingår alltid chefen för Volvo Museum.

§ 5. Styrelseledamöterna väljs för ett år i taget av medlemmarna vid föreningens årsmöte, som skall avhållas i maj månad. Styrelsen konstituerar sig själv. En revisor väljs vid årsmötet för tiden intill nästa årsstämma har hållits.

Styrelsen sammanträder 4-5 gånger per år och när särskilt behov föreligger.

§ 6. Kallelse till årsmöte och andra föreningsmöten skall ske minst fjorton dagar i förväg, per brev eller e-mail.

Kallelse för extra föreningsmöten kan påyrkas av styrelsen, revisor eller minst tio andra medlemmar.

§ 7. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling:

- Upprättande av röstlängd

- Val av ordförande vid stämman

- Fråga om mötet kallats i behörig ordning

- Föredragning av styrelsens årsredovisning

- Föredragning av revisionsberättelsen

- Fastställande av resultat- och balansräkning

- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

- Fråga om disposition av resultatet

- Fastställande av årsavgiften för nästkommande år

- Val av styrelse

- Val av revisor

- Övriga ärenden

På extra föreningsmöte skall förekomma endast det eller de beslutsärenden, som angivits i kallelsen.

§ 8. Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av två ledamöter i förening samt av person som styrelsen befullmäktigar.

§ 9. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande eller deltar per capsulam. Vid styrelsens sammanträden -även per capsulam- skall protokoll föras och justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.

§ 10. Vid föreningens upplösning skall dess nettotillgångar doneras till Volvo Museum.

§ 11. För ändring av dessa stadgar krävs att styrelsen och en majoritet av medlemmarna är ense om beslutet.